Mail:cafekariyer@gmail.comMaliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 2000 adet Vergi Müfettiş Yardımcısı alacaktır..


Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (28.09.2013)


 I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 2.000
adet.
- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSS'de herhangi bir puan türünden 80 ve 
üzeri puan alanlar.
- KPSS Puanının Yılı: 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu 
Personel Seçme Sınavları
- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulünde ÖSYM 
tarafından yapılır. ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olamayanlar sözlü 
sınava giremezler.
II- SINAV TARİHİ VE YERİ:
- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 28 Eylül 2013 (Cumartesi günü) 
tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah 09:30'da başlayacaktır. Sınavın süresi 
ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
- Sınava başvuran adaylar için ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava 
gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. 
Adaylar bu belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. 
Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir.
- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, 
sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet 
sayfalarında ayrıca ilan edilecektir. 
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 
olmak.
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 
(01 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) olmak.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, 
Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen 
Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini 
bitirmiş olmak.
- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez 
katılmış olmak.
- 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının
birinden, herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 
olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği 
nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.
IV- SINAV BAŞVURUSU:
- Sınava başvurular 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 23 Ağustos 2013
Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.
- Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde; Akbank, Denizbank, T. Halk 
Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, 
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Internet bankacılığı yoluyla ve PTT İş 
Yerlerinden 150,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücreti kredi kartı ile de 
yatırabilecektir. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış 
olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile 
yapacaklardır.
- Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi alanda sınava 
katılacaklarını belirteceklerdir.
- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu 
bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu 
olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, 
aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını 
kaybedecektir.
- Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, 
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda 
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için 
ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler 
geri verilmeyecektir.
- Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez dâhil olan 
adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini 
yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sayfasında 
bulunmakladır.
V- SINAV KONULARI:
- Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacaktır.
- Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru 
kitapçığında bulunacak ve testte, Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi 
teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, 
iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası 
iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun 
genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, 
medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümlerticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, 
şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından 
sorular yer alacaktır
- Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte anayasa hukuku, idare 
hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), 
medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri 
usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku 
ve vergi usul hukuku konularından sorular yer alacaktır.
- Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır.
1) Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi
2) Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislik Grubu Testi
3) Makine-imalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi
4) İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi
Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı olacaktır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten 
sınava alınacak ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilecektir.
-Mühendislik alanında yapılacak sınava katılacak adaylar, Mühendislik alanında 4 alt grupta 
yapılan sınavlardan kendi mezuniyet alanlarına uygun olan sınava başvurabileceklerdir.
-Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen 
Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olan adaylar, Mühendislik alanında 4 alt 
grupta yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girebileceklerdir.
-Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar, talep etmeleri halinde 
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler alanından yapılacak sınava 
katılabilirler.
VI- DEĞERLENDİRME:
- Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en 
yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra;
a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından 
mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %55'inin,
b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 
yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro 
sayısının %20'sinin,
c) Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun 
olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin,
iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.
- Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.
- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı 
sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 
yüksek olan adaya öncelik tanınır.
- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında 
kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez
II- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların 
adresine belge gönderilmeyecektir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer 
alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel 
Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin 
itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde 
yapılacaklardır. İtiraza ilişkin ayrıntılı bilgi https://osym.gov.tr internet adresinden 
alınabilecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR:
- Adaylar yazılı sınava, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş 
Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya 
pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için 
askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk 
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar 
kabul edilecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve 
şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.
- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 
mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer 
alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.
- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 
(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 
başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
İLAN OLUNUR.

Tarih:08.08.2013>Bu makale 14602 kez okunmuştur.

ETİKETLER


Yorumlar

    Bu makale için hiç yorum yazılmamış! Yazmak için ağagıdaki formu doldurun

Yorum Yazın

Güvenlik Kodu :

 


Mail Listemize Kaydol !

Lütfen Giriş için Adınızı Soyadınızı ve mail adresinizi giriniz.

Dijital Gazeteniz

To unsubsribe please click here ».