Bankamız İç Kontrol Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere İç Kontrolör Yardımcısı, BT (Bilgi Teknolojileri) 
İç Kontrolör Yardımcısı ve diğer birim, bölge ve şubelerinde istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı 
alınacaktır.


1. Genel Hususlar:


Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı veya Uzman Yardımcılığı unvanlarından
yalnızca birini seçerek sınava katılabileceklerdir.
Unvan seçimi yapıldıktan sonra adaylar; İç Kontrolör Yardımcılığı için Bankamızın ihtiyaç duyduğu 
bölgelerden 1 tanesini, BT İç Kontrolör Yardımcıları için yalnızca İstanbul’u, Uzman Yardımcılığı için 
yine ihtiyaç duyulan illerden 1 tanesini seçilebileceklerdir.
Sınav yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için 10 
merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, 
İzmir, Samsun), BT İç Kontrolör Yardımcılığı için 4 merkezde (Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa 
ve İzmir’de) gerçekleştirilecektir,
Adaylar görev almak için seçtikleri bölge veya ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav 
Merkezi seçimi yapabileceklerdir,
Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan 
istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca 
hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.
 Yine mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan İç Kontrolör Yardımcıları sadece seçtikleri 
bölgede, Uzman Yardımcıları sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir bölgeye veya ile tayinleri 5 
yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, bölge 
veya il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar 
bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. 


2. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar:


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış 
olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü 
bulunmamak,
01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak, 
Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, 
Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk 
Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği 
bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden 
mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf 
öğrencisi olmak, 
En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların 
yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da 
Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
Bilgi sistemleri kontrolünde görevlendirilecek İç Kontrolör Yardımcıları için düzenlenecek sınava 
katılacak adaylarda, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Matematik, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da 
yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi 
ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü 
bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu 
tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş 
sınavını kazandıktan sonra verilebilir.), 
Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak, 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.12.2013 tarihine kadar erteletmiş olmak,
Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından 
mesleğe uygun bulunmak,
Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış 
olmak,
Şarttır.
Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav 
öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka 
tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava 
katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez. 
Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış 
olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişkileri 
derhal kesilir.

3. Başvuru Süreci


Başvuru sırasından aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
(Sınav için öncelikle 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden itibaren Bankamız internet adresinden de 
(www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/internet 
adresine üye olmak suretiyle ön bilgiler alınabilir ve ön kayıt yapılabilir.)
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
29 Eylül 2013 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 75.- TL sınav ücreti 
tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı 
olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır). Sınav ücreti 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü 
saat 10.00’dan 29 Ağustos 2013 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Şubelerinden İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik
Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla 
yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların 
bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya 
sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden itibaren 29 Ağustos 
Perşembe günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen 
Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle 
yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin 
seçimi yapılabilecektir.


Başvuru için “İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday 
tarafından noksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak 
Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul 
edilemeyecektir.
İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul 
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan 
sorumlu olacaktır.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar 
ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücreti yatıran adayların 
yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

4. Sınav Süreci


Sınav Daveti
Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 23 Eylül 2013 
Pazartesi gününden itibaren 29 Eylül 2013 Pazar gününe kadar Anadolu Üniversitesi’nin 
http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek
alabileceklerdir.
Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 09.30 ’da başlayacak olup, 
çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik 
belgesi(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle 
yasaktır.
Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınav Süresi: 180 dakikadır.
Sınav 150 sorudan oluşacaktır.

Sınav Konuları:

Genel Yetenek ve Kültür: 30 Soru (Tüm unvanlar için ortak)
Sayısal işlemler, problem çözme, görsel hafıza, sayısal akıl yürütme, grafik-tablo okuma, sözel akıl 
yürütme, Türkçe okuma-anlama, T.C. İnkılap Tarihi, vatandaşlık bilgisi, güncel sosyo- ekonomik konular, 
T. Halk Bankası A.Ş. ile ilgili konular.
Yabancı Dil: 40 Soru
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri,
Alan Bilgisi: 80 Soru (İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için)
Ekonomi 20 soru (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi)
Maliye 10 soru (Türk vergi sistemi, maliye politikası, finansman politikası ve yönetimi)
Hukuk 20 soru (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza 
Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
Muhasebe 15 soru (Genel Muhasebe, bilanço analizi, mali analiz, denetim )
Bankacılık ve Finans 15 soru 
Alan Bilgisi: 80 Soru (Bilgi Teknolojileri - BT İç Kontrolör Yardımcılığı için)
Bilgisayar Donanım Bilgisi (15 soru)
İşletim Sistemleri (10 soru)
Ağ, İnternet ve Güvenlik (15 soru)
Kelime İşlemciler, Hesap Tabloları, Sunu Programları (15 soru)
Veri Tabanları ve Özel Uygulama Yazılımları (10 soru)
Sosyal Ağlar (15 soru)

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme; İç Kontrolör 
Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı başvuruları ayrı ayrı olmak üzere adayların tercih ettiği il ve bölgelere 
göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.
Her il veya bölge için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu 
kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, 
ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur 
ise yazılı sınav başarı sıralaması dikkate alınır. )
Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi 
üzerinden ilan edilecektir
Yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar 02 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Bankamız İç 
Kontrol Daire Başkanlığına yapılabilecektir.
Mülakata çağrılmak üzere kontenjana giren adaylar 10 – 14 Ekim 2013 tarihleri arasında Bankamızın 
www.halkbank.com.tr internet adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların; sonuçların açıklanmasını takip eden 3 iş günü içerisinde Bankamız İç 
Kontrol Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak yazılı ve sözlü 
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken 
belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,
Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte değerlendirilerek kazanan 
adaylar belirlenecektir.

5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme


Sınavla ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası AŞ İç Kontrol Daire
Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi
başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.

İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER

Adana Bölge, Gaziantep Bölge, Kayseri Bölge, Antalya Bölge, Konya Bölge, Bursa Bölge, Balıkesir Bölge, 
Eskişehir Bölge, Diyarbakır Bölge, Erzurum Bölge, İstanbul (Avrupa), Trakya Bölge (Çorlu Merkez), 
İstanbul Anadolu 2 (Gebze Merkez), Samsun Bölge, Trabzon Bölge

BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER
BT İç Kontrolör Yardımcıları yalnızca İstanbul Ataşehir Genel Müdürlük İç Kontrol Biriminde 

görevlendirilecektir.


UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK İLLER
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu